เม้นส่งต่อให้เพื่อนคลิกเลยจ้า

beemathbee017

เทคโนโยคืออะไร

เทคโนโลยี หมายถึงอะไร
ความหมายของเทคโนโลยี
                        Technologe มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ Texere หมายถึง to weave หรือ to construct ซึ่งไม่เกี่ยวกับเครื่องจักรอย่างที่คิดกันในปัจจุบัน แต่หมายถึง practical art ที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วย
                        Dr. Jarnes D. Finn ( 2517 )ให้ความหมายเทคโนโลยีว่าเป็นสิ่งที่มีความลึกซึ้งกว่าสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ แต่รวมถึงความคิดหรือวิธีการในการกระทำสิ่งใด ๆ
                        William James Brown ( 2517 )ให้ความหมายเทคโนโลยีว่าเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระบบและหลักการสัมพันธ์กับความเข้าใจการปฏิบัติ และสุดท้ายแห่งผลประโยชน์ที่บังเกิดขึ้น
                        ดร. ก่อ สวัสดิพานิชย์ ( 2517 : 83 )ให้ความหมายเทคโนโลยีว่า หมายถึง การนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงานอย่างมีระบบ จึงอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยี คือวิทยาศาสตร์ประยุกต์นั่นเอง
                        ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต ( 2517 : 4 )ให้คำจำกัดความว่า โทคโนโลยีหมายถึง การนำเอาวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
                        ดร. สนั่น อินทรประเสริฐ ( 2515 )กล่าวว่าเทคโนโลยีคือความรู้ว่าด้วยการกระทำนั่นเอง
                        คาร์เตอร์ วี กูด ( Garter V. Good ,1973 : 592 ) ได้ให้ความหมายของคำว่าเทคโนโลยี ไว้ในพจนานุกรมการศึกษาว่า เทคโนโลยี หมายถึง การนำวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ในวงการต่าง ๆ หรือ มาใช้งานสาขาต่าง ๆ และเมื่อนำมาใช้แล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบงานต่าง ๆ นั้นด้วย การนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วแต่วิธีการทำงานคงเดิมอย่างนี้ไม่นับว่าเป็นเทคโนโลยี
                        วิลเลี่ยม ดี แฮลเซย์ ( William D.Halsey , 1974 : 935 ) ให้ความหมายไว้ 3 ความหมาย คือ
                        1. การนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้เพื่อให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่วางไว้
                        2. ระเบียบวิธีการ ขบวนการ และสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นผลจากการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
                        3. การใช้วัสดุ หรือวัตถุมาบริการความต้องการของสังคม
                        เอดการ์ เดล ( Edgar Dale ,1969 : 610 ) ได้ให้ความหมายของคำว่า เทคโนโลยีไว้ในหนังสือ Audio Visucl Method in Teaching ว่าเทคโนโลยีไม่ใช่เครื่องมือแต่เป็นแผนการ วิธีการทำงานอย่างมีระบบที่ให้บรรลุตามแผนการ
                        ดร. เจมส์ ดี พินน์ ( Dr. James D. Fiu , หน้า 9 : เทคโนโลยี ) ผู้ค้นคว้าเทคโนโลยีทางการศึกษาให้ความหมาย เทคโนโลยีว่าเป็นสิ่งที่มีความกว้างขว้างไปกว่าประดิษฐ์กรรม หรือเครื่องมือต่าง ๆ แต่ได้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ แนวความคิด แนวทาง หรือ วิธีการในการคิดกระทำสิ่งใด ๆ
                        ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ( มิติที่ 3 , 2520 : 35 ) เขียนไว้ในหนังสือมิติที่ 3 ตามรูปแบบศัพท์ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีหมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการ แต่ความหมาย เทคโนโลยีที่แท้เป็นกระบวนการ วิธีการ หลักปฏิบัติ และสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งอยู่ในรูปของการจัดระบบงาน ซึ่งประกอบด้วยองค์สามคือ
                        1. ข้อมูลที่ใส่เข้าไป ได้แก่การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
                        2. กระบวนการ ได้แก่ การลงมือแก้ปัญหา แจกแจงวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
                        3. ผลลัพธ์ คือผลที่ได้จากการแก้ปัญหา หรือสรุปการวิเคราะห์ซึ่งสามารถ จะนำไปทดลองประยุกต์ใช้ และทำการประเมินผล
                        สรุป 
                        เทคโนโลยี หมายถึง การนำเอากระบวนการ วิธีการและแนวความคิดใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานด้านต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Today, there have been 5 visitors (15 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=